Veilige school

Goed onderwijs is ook veilig onderwijs. We willen dat elke leerling zich veilig voelt op school. In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. In ons schoolveiligheidsplan staat beschreven hoe we zorgen voor een veilige school.

Wat betekent dat?

We passen goed op voor ongelukken op school. We zijn ons bewust van situaties die gezondheidsrisico’s met zich kunnen meebrengen. Geweld en pesten horen niet op school, net als seksuele intimidatie en discriminatie. We respecteren en accepteren elkaar. School is een plek waar leerlingen zich veilig en thuis voelen. In het schoolveiligheidsplan staat wat de school doet voor de veiligheid.

Heldere afspraken

Afspraken over goed gedrag maken de school veiliger. Medewerkers volgen de gedragscode van De Onderwijsspecialisten, leerlingen kennen de schoolregels. Zo weet iedereen wat goed gedrag is en wat niet. In het schoolveiligheidsplan staan de gedragscode, afspraken en procedures. Ze helpen om ongewenst gedrag en onveilige situaties te voorkomen. Is er toch een incident, dan weten we hoe we hiermee willen omgaan. Het schoolveiligheidsplan ligt ter inzage op school. Vraag er gerust naar.

Activiteiten buiten de school

Docenten mogen met leerlingen activiteiten ondernemen buiten de school en buiten het terrein. Dit gebeurt met toestemming van de directie. Volgens de gedragscode van De Bolster mogen personeelsleden geen leerlingen meenemen naar hun privéomgeving.

Veilig en prettig leerklimaat

We onderzoeken regelmatig het leerklimaat in alle groepen. Hoe vinden de leerlingen het in de klas? Voelen zij zich prettig? Voelen zij zich veilig? Als er verbeteringen nodig of mogelijk zijn, is dat óns huiswerk.

Meldcode Huiselijk geweld

Voor alle medewerkers in het onderwijs geldt dat zij moeten handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer we vermoedens hebben van onveiligheid, verwaarlozing of kindermishandeling, moeten we de stappen van de meldcode volgen. De meldcode ligt ter inzage op school.

Vignet Gezonde School

De Bolster heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald, met speciale aandacht voor sociale veiligheid en welbevinden. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. We zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. Ook hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.