Ons onderwijs

In ons onderwijs leveren we vooral maatwerk. We passen de leerstof aan op de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Naast de schoolse vakken besteden we vooral veel aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden, leervoorwaarden en arbeidstraining. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen wat ze leren kunnen toepassen in een werkvorm of op een werkplek.

Competentiegericht onderwijs

Op De Bolster werken we vanuit een competentiegerichte en holistische visie. Alles is erop gericht om de arbeids- en werknemersvaardigheden van onze leerlingen te vergroten. Ze leren stapsgewijs om een goede werknemer en collega te zijn. In ons onderwijs werken we met de competenties Weten, Zijn, Willen en Kunnen.

  1. Weten: didactische ontwikkeling door theorievakken
  2. Zijn: sociaal-emotionele vaardigheden en relaties
  3. Willen: leervoorwaarden zoals motivatie, concentratie en werktempo
  4. Kunnen: werknemersvaardigheden en motoriek

Compas

We maken de competenties Weten, Zijn, Willen en Kunnen inzichtelijk via ons zelf ontwikkelde instrument Compas. Ook gebruiken we Compas om de ontwikkeling van leerlingen te monitoren, evalueren en te delen met ouders en leerlingen.

Doelen op leergebied

Ons onderwijs heeft verschillende doelen. Leergebied-specifieke doelen zijn de kerndoelen voor de vakgebieden Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport. Leergebied-overstijgende doelen zijn leren ‘leren’, leren om taken uit te voeren, leren functioneren in sociale situaties en ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en cultuur

Sport en cultuur vinden we belangrijk. Ze nemen een centrale plaats in binnen ons onderwijsaanbod. Door middel van themaweken maken leerlingen kennis met verschillende sportieve en culturele activiteiten. Een paar keer per jaar is er een gezamenlijke sportdag met De Beele. Ook organiseren we schoolreisjes of excursies.

Time-outmethode

In de klas is de docent verantwoordelijk voor een fijne leeromgeving. Hij of zij stimuleert positief gedrag en voorkomt escalaties en conflicten bij probleemgedrag. Lukt het een leerling niet om dit gedrag aan te passen? Dan kunnen we gebruik maken van time-outruimtes binnen en buiten school. Een time-out dient als een moment waarin de leerling kan overschakelen van probleemgedrag naar gewenst gedrag én als reflectiemoment voor de docent. Zo ontstaat er weer een werkbare situatie en ruimte voor contact tussen leerling en docent. Is de time-outmethode niet passend voor een leerling? Dan maken we maatwerkafspraken in overleg met de ouders en de mentor.

Elektronische leer-werkomgeving

Leerlingen en docenten werken met een online leer- en werkomgeving. Bij de theorielessen hebben leerlingen de beschikking over een Chromebook (laptop). Hier loggen zij op in en hebben dan een volledig overzicht over hun lesprogramma en lesinhoud. De docent maakt in dezelfde leeromgeving de individuele studieplannen (periodeplannen). In deze plannen staan individuele instructies, opdrachten en ondersteunend lesmateriaal. De docent kan de vorderingen van de leerlingen in de leeromgeving volgen en bijstellen.