Privacy

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden en voor de veiligheid van onze leerlingen.

We houden ons aan de wet

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens van leerlingen houden we ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving.

Om welke gegevens gaat het?

Bij de inschrijving op school ontvangen we de meeste persoonsgegevens. Denk aan namen, privéadres, contactgegevens en gegevens van de school van herkomst. Onze medewerkers registreren vervolgens ook gegevens over leerlingen, zoals cijfers of ­ontwikkelingen. Bijzondere persoonsgegevens registreren we ook, zoals medische gegevens. Waar nodig vragen we altijd toestemming voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.

Ook kan het zo zijn dat we gegevens over ouders of de gezinssituatie vastleggen. Dit kunnen contactgegevens zijn of gespreksverslagen. In het laatste geval ben je betrokken bij de overleggen en ontvang je zelf ook altijd een kopie van het verslag.

Foto en video

Wij vragen altijd vooraf of we foto’s of films van een leerling mogen maken en gebruiken. Die toestemming kun je altijd intrekken. Dit kan door het toestemmingsformulier opnieuw in te vullen en op te sturen naar de docent of leidinggevende van de school. We hanteren daarvoor twee weken ­verwerkingstijd. De beelden gebruiken we alleen op een positieve manier en we slaan bestanden veilig op. Niet iedereen kan er dus bij. Meer uitleg over bewaartermijnen en doel van de foto staat omschreven in het toestemmingsformulier.

Voor het gebruik van persoonsgegevens in sociale media staan aparte afspraken in het schoolveiligheidsplan ‘De Veilige School’. Het gaat specifiek om het protocol internetgebruik en social media van De Onderwijsspecialisten.

Inzet video-interactie training bij personeel

Soms maken we voor trainingsdoeleinden opnamen in de klas. Deze beelden worden alleen intern bekeken en gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Leerlingen worden zoveel mogelijk buiten beeld gehouden of onherkenbaar in beeld gebracht.

Voor de opnames voor trainingsdoeleinden is geen toestemming nodig. Wel brengen we je op de hoogte, zodat je jouw kind kunt voorbereiden. Ook kun je hierdoor eventuele verhalen waar je kind mee thuiskomt plaatsen. De beelden worden goed beveiligd opgeslagen en direct verwijderd nadat de training is afgerond.

Inzien, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Ouders en leerlingen van 16 jaar of ouder hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te verbeteren en aan te vullen. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, kun je die gegevens laten verwijderen. Je kunt van deze rechten gebruikmaken door bij de schoolleiding een schriftelijk verzoek in te dienen. Hiervoor moet je je kunnen legitimeren.

Kopie van persoonsgegevens

Dataportabiliteit betekent het overdragen van digitale gegevens. Ouders en leerlingen vanaf 16 jaar hebben het recht om persoonsgegevens te ontvangen die De Onderwijsspecialisten van de leerling of de ouder heeft opgeslagen. De Onderwijsspecialisten zorgt binnen één maand voor een passende oplossing voor het aandragen van de gegevens. Je kunt gebruikmaken van dit recht door bij de sectorleiding/schoolleiding een schriftelijk verzoek in te dienen. Je moet je dan voldoende kunnen legitimeren.

Klachten over AVG

Wanneer je van mening bent dat het doen of (na) laten van De Onderwijsspecialisten niet in overeenstemming is met de AVG, het reglement of (andere) toepasselijke wet- of regelgeving, dan kun je een klacht indienen volgens de klachtenregeling van De Onderwijsspecialisten. Je kunt deze klachtenregeling vinden op de website. Ook kun je contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon of de functionaris voor de gegevensbescherming van De Onderwijsspecialisten.

Als een klacht naar jouw mening niet correct is afgehandeld door de school, kun je terecht bij de rechter, de Autoriteit Persoonsgegevens of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Privacyreglement

In het privacyreglement van De Onderwijsspecialisten lees je welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe we die verwerken, met welk doel en hoelang we ze bewaren.

Privacy