Onderwijsprogramma

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar Dagbesteding, Arbeid en beperkt Vervolgonderwijs. Binnen de uitstroomprofielen bieden we leerlingen verschillende arrangementen.

Uitstroomprofiel Dagbesteding

Arrangement Dagbesteding. Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen bij wie loonvormende arbeid niet tot de mogelijkheden behoort. Qua niveau is er geen ondergrens.

Uitstroomprofiel Arbeid

Leerlingen in dit arrangement Arbeid zijn in staat om beroepsgerichte certificaten of diploma’s te behalen. Ze kunnen volledig betaald werk doen en hebben geen subsidie of ondersteuning nodig.

Arrangement Arbeid met ondersteuning

Leerlingen in dit arrangement Arbeid zijn niet altijd in staat om alle benodigde beroepsgerichte certificaten of diploma’s te halen. Met de juiste voorbereiding kunnen ze volledig betaald werk doen.

Arrangement Op weg naar werk

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het aangaan van sociale activiteiten buiten de deur, georganiseerde activiteiten en vrijwilligerswerk. De nadruk ligt op het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid. Zo wordt de kans op (betaald) werk groter.

Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs

Arrangement op weg naar mbo

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen bij wie er mogelijkheden zijn door te stromen naar het ROC.

Fasering

Elk arrangement heeft drie fases. In die fases gaat de benadering vanuit de docent van sturend naar coachend. En van algemeen oriënterend naar de individuele competenties en kwaliteiten. De instructie gaat in stappen van direct en volledig in regie van de docent, naar competentiegericht. Leerlingen hebben zelf de regie over hun leerproces. Leerlingen kunnen zich binnen een faseplan op verschillende manieren ontwikkelen. Binnen hetzelfde arrangement naar een volgende fase, naar een ander arrangement binnen het uitstroomprofiel óf naar een ander uitstroomprofiel.

Overstappen

Kan de leerling met de nodige ondersteuning overstappen naar het voortgezet onderwijs? Dan bespreken we dat met de ouders. Als een leerling daarna wil overstappen, ondersteunen we hierbij. Als de behandeling op De Beele wordt beëindigd, zoekt De Bolster mee naar een geschikte school in de regio.