Met leerlingen en ouders

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen en hun ouders. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Samen met leerlingen

De Bolster heeft een jongerenraad. De leerlingenraad van De Bolster en de cliëntenraad van De Beele zitten samen in één groep. De jongerenraad komt elke twee maanden bij elkaar. Ze bespreken onderwerpen die de jongeren belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over de school, de inrichting van het terrein of de feestdagen.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt. Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte

  • Via de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders, verzorgers en leerlingen. De mentor brengt je op de hoogte van alles wat er rondom je kind speelt.
  • Via e-mail. Bijvoorbeeld informatie over activiteiten en ouderavonden, documenten over het onderwijs en brieven vanuit school.
  • Via Parro/ouderportaal. In dit leerlingvolgsysteem vind je informatie over hoe je kind het doet op school. Ook kun je berichten sturen naar de mentor.

Oudergesprekken
Twee keer per jaar is er een gesprek over het ontwikkelingsperspectief van je kind. We praten dan over hoe het gaat, de voortang en vorderingen op school. En over planning, doelen en gedrag.

Medezeggenschapsraad
In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs.

Medezeggenschap