Onderwijs

Als een leerling start op De Bolster dan gaan we deze leerling eerst observeren. We kijken hoe de leerling functioneert op het gebied van weten, zijn, willen en kunnen. Zo nodig kijken we of onze inschatting en waarneming klopt door dit te toetsen (met Cito, LVT en Invra). Vanuit deze observatie en toetsing bepalen we binnen welke fase (1 t/m 3) en in welk uitstroomprofiel de leerling past. Als het ontwikkelingsperspectief en het uitstroomniveau is bepaald, kijken we twee keer per schooljaar opnieuw of dit nog klopt. De leerling kan dan doorstromen naar de volgende fase of een ander uitroomprofiel.

Voor alle uitstroomprofielen hebben we bij De Bolster leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke doelen vastgesteld. Leergebiedoverstijgende doelen zijn leren om te leren, om een taak uit te voeren en leren functioneren in verschillende sociale situaties. Door het leren omgaan met hun belemmeringen leren leerlingen een persoonlijk toekomstperspectief te ontwikkelen. Bij de leergebiedspecifieke doelen ligt de focus op verschillende vakgebieden, zoals Nederlands, Engels, Rekenen & Wiskunde, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]