Inschrijven

De aanmelding en toelating van leerlingen die op De Beele geplaatst worden, vindt gecombineerd plaats. Voor leerlingen die thuiswonen is het Passend Onderwijs van toepassing. Sinds op 1 augustus 2014 Passend Onderwijs is ingevoerd, hebben reguliere scholen een zorgplicht. Dat betekent dat de school waar het kind is aangemeld binnen het Samenwerkingsverband voor een passende plek moet zorgen, als dat er extra ondersteuning nodig is. De Bolster is lid van het Samenwerkingsverband VO Apeldoorn.

De school moet eerst kijken wat ze zelf kan doen. Vindt de school dat een leerling het beste naar een andere school binnen het Samenwerkingsverband kan gaan, dan moet de school zorgen voor aanmelding en overdracht van de leerling.

Aanmelden en plaatsen

Wilt u een leerling aanmelden bij De Bolster? Maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. Meteen nadat u uw kind schriftelijk hebt aangemeld bij De Bolster, gaat onze zorgplicht in. Dit betekent dat we een zo passend mogelijk onderwijsaanbod doen en een plek zoeken op onze school. Uw kind wordt geplaatst onder de volgende voorwaarden:

  • Er is plaats/ruimte op de school van aanmelding.
  • U respecteert de grondslag van de school.
  • Bij het VO moet de leerling uitzicht hebben op het behalen van een diploma ofwel voldoen aan het Inrichtingsbesluit.
  • U moet melden waar u uw kind nog meer heeft aangemeld. De scholen van het Samenwerkingsverband bepalen onderling hoe hiermee om te gaan. U kunt natuurlijk vertellen welke school uw voorkeur heeft. Eén school krijgt de zorgplicht. Ook als er nog geen toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.

 

Aanmelden residentiële leerling op een (v)so-school

Als uw kind vanuit de zorg in een residentiële instelling naar De Bolster komt, volgt hij of zij direct onderwijs op de (v)so-school waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. Dit om te voorkomen dat uw kind (lang) moet wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband.

Toelaatbaarheidsverklaring

Het Samenwerkingsverband stelt de criteria vast voor de toelaatbaarheid van leerlingen aan een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Op basis hiervan beslist het samenwerkingsverband op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of de leerling toegelaten kan worden. Het Samenwerkingsverband raadpleegt hiervoor deskundigen voor advies. Zonder toelaatbaarheidsverklaring laat een school voor (v)so de leerling niet toe.

Plaatsing nieuwe leerlingen

Als we de leerling hebben aangenomen, dan maakt de intern begeleider een afspraak over de kennismaking, instroomdatum en aan te leveren documenten. Afhankelijk van de locatie en de individuele (woon)situatie, voordat de leerling start in een mentorgroep, doet De Bolster een aanvullend didactisch onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]